تلفن: 0086-18054395488

تولید و حمل و نقل

آماده سازی مواد

برش مواد

منطقه خمشی

پاشش الکترواستاتیک

کف کردن

رنگ کنید

منطقه جوش

مونتاژ

بسته بندی تمام شده

حمل و نقل محصول